+385 (0)35 445 164
·
[email protected]
·
Pon - Pet 8:00-14:00, Sri 8:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
Potrebna prethodna telefonska najava

Područje djelovanja

Pravna područja

koja pokrivamo

Obvezno pravo

• savjetovanje prilikom sklapanju ugovora
• sastavljanje svih vrsta ugovora
• zastupanje stranaka u parničnim postupcima pred nadležnim sudovima
• zastupanje u trgovačkim sporovima

Odštetno pravo - Naknada štete

• savjetovanje
• priprema i sastav zahtjeva za naknadu štete (autoodgovornosti, pogreška u liječenju, ozljede na radu, tjelesne ozljede i sl.)
• zastupanje pred osiguravajućim društvima i sudovima

Ovršno pravo - Naplata potraživanja

• sastava opomena prije pokretanja postupka prisilne naplate
• pokretanje postupka prisilne naplate pred nadležnim javnim bilježnicima
• pokretanje postupka prisilne naplate pred nadležnim sudovima
• postupanje pred Financijskom agencijom – FINA
• sastavljanje pravnih lijekova
• pravno savjetovanje u području ovršnog prava
• zastupanje u ovršnim postupcima i sudjelovanja u provođenju ovrhe
pravno savjetovanje u području ovršnog prava

Stvarno pravo i zemljišnoknjižno pravo

• ispitivanje vlasništva za kupca nekretnina
• upis stvarnih prava u zemljišne knjige
• prijenos vlasništva
• sastav ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina
• savjetovanje i pružanje pravne pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnine, ugovora o zakupu i drugih ugovora u vezi stjecanja/opterećenja nekretnina
• zastupanje u vlasničkim sporovima

Trgovačko pravo i pravo trgovačkih društava

• sastavljanje statusnih dokumenata za osnivanje trgovačkih društava
• zastupanje u postupcima upisa u sudske registre
• strukturiranje pripajanja i spajanja
• sastav plana podjele društva
• priprema organizacijskih dokumenata (poslovnici o radu uprave, o radu nadzornog odbora i sl.) kao i statuta društva
• izrada svih vrsta podnesaka iz područja trgovačkog prava

Stečajno pravo

• savjetovanje oko otvaranja stečajnog postupka
• izrada prijedloga za pokretanje stečajnog postupka
• izrada prijava tražbina u stečajnom postupku
• zastupanje u stečajnim postupcima i odborima vjerovnika
• sastavljanje pravnih lijekova
• zastupanje i savjetovanje u postupcima predstečajne nagodbe

Obiteljsko pravo

• zastupanje u bračnim sporovima, sporovima o uzdržavanju i drugim sporovima iz područja obiteljskog prava
• zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava
• sastav bračnih ugovora, sporazuma o diobi bračne stečevine i drugih ugovora/sporazuma iz područja obiteljskog prava

Nasljedno pravo

• zastupanje u ostavinskim postupcima
• sastav oporuka, zapisa (legata), nasljedno pravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, raspolaganje u slučaju smrti i sl.) te ostalih ugovora/sporazuma iz područja nasljednog prava

Radno pravo

• sastav ugovora o radu, menadžerskih i drugih ugovora iz područja radnog prava
• sastav sporazumnih raskida ugovora o radu i otkaza ugovora o radu
• zastupanje u radnim sporovima
• savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
• izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava

Upravno pravo

• pravno savjetovanje i zastupanje u upravnim postupcima
• pravno savjetovanje i zastupanje u upravnim sporovima
• zastupanje u postupcima izdavanja raznovrsnih dozvola i odobrenja
• zastupanje u postupcima odobrenja privremenog te stalnog boravka stranaca u Republici Hrvatskoj

Kazneno i prekršajno pravo

• podnošenje kaznenih prijava
• prijedlog za pokretanje prekršajnih postupaka
• odštetni zahtjevi oštećenika kaznenih djela
• zastupanje okrivljenika i oštećenika u kaznenim, prekršajnim postupcima
• pravni savjeti i mišljenja
• druga pravna pomoć u okviru kaznenog i prekršajnog postupka

Pravno savjetovanje

• savjetovanje i davanje mišljenja o pravima stranaka i o pravnim propisima
• zastupanje u pregovorima, postupcima posredovanja i mirenja
• izrada pisanih pravnih mišljenja